Mỏ Hàn Thiếc Đa Năng

Mỏ Hàn Thiếc Đa Năng

 

Mỏ hàn đa chức năng. Dòng mỏ hàn này có 03 loại chính: C15, C25 và 260. Với các thông số khác nhau. Dưới đây là sơ đồ mô tả nhiêt đô/thời gian của dòng mỏ hàn này.